Life+ Drents-Friese Wold/ Leggelderveld



Met het project “More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld” wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld zijn ook beschermd als Natura 2000 gebieden. De aanwijzing tot Europees natuurgebied van allure vraagt om maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de natuur optimaal beschermd en verbeterd kan worden.

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+ het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura-2000 gebieden.

life  N2000

Aanpak in het gebied

Water is de sleutel in het project LIFE Going up a level. Een natuurlijker waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven.

Zo zal er over 15 jaar een toename zijn van circa 90 ha bijzondere habitattypen, als natte heide, heideveentjes en heischraal grasland. Circa 50 vennen profiteren van de maatregelen. Na afronding van het project zal het watersysteem in het Drents-Friese Wold robuuster en klimaatbestendig zijn.

Plagmachines gaan aan de slag in het Leggelderveld en het Doldersummerveld. Daar verdwijnen delen van de verzuurde bovenlaag, om plaats te bieden aan tal van planten en dieren van heidelandschappen. Ook worden de reeds verworven landbouwgronden in de Oude Willem, het hart van het gebied,  ingericht als natuurgebied. Zo zal er een geschikt gebied ontstaan voor vogelsoorten als de grauwe klauwier.

Niet alleen planten en dieren hebben baat bij de veranderingen. Alle veranderingen in het gebied bieden ook kansen voor recreatieve ontwikkeling.  Bezoekers kunnen nog meer van het gebied genieten, bijvoorbeeld door heerlijk te wandelen en te fietsen langs herstelde vennen, veentjes en heidevelden. Zo wordt het Drents-Friese Wold een van de weinige gebieden in Nederland waar je wildernis kunt ervaren.

Organisatie

De bestuurscommissie is ingesteld om dit Europese project ter hand te nemen.
Naast de beide provincies dragen ook Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld en het Recreatieschap Drenthe bij.
De aanvraag voor het project LIFE is opgesteld door DLG en advies- en ingenieursbureau Grontmij samen en mede ondersteund door de gemeenten Weststellingwerf en Midden-Drenthe, ANWB, IVN, Fryske Gea, Plaatselijk belang Appelscha, de Maatschappij van Weldadigheid en het Ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie over het Environment LIFE program>>>
Meer informatie over Natura 2000 program>>>

Vijf gebieden

Kaart LIFE Going up a level

Het project LIFE Going up a level speelt zich af in de periode 2014-2019 in vijf deelgebieden in het Drents-Friese Wold en Leggelderveld.