Natura 2000 en het Nationaal Park

Beheerplan Drents-Friese Wold Leggelderveld

Het beheerplan Drents-Friese Wold en Leggelderveld heeft ter inzage gelegen in oktober 2016. De zienswijzen worden nu verwerkt in een nota van antwoord. Vervolgens wordt het definitieve beheerplan gepubliceerd en  kun je eventueel nog bezwaar indienen.

Beheerplan downloaden

Meer informatie kun je vinden op de website van het ministerie

Achtergrondinformatie

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is ook deel van het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold- Leggelderveld. De grenzen van beide gebieden komen niet overeen.
Een Nationaal Park betekent een kwaliteitslabel voor een natuurgebied en een opdracht aan de gezamenlijke eigenaren en overheden om het gebied in stand te houden en te verbeteren.
Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie om natuur van nationale en internationale waarde te behouden en te beschermen. In Nederland is dit vastgelegd in de Natuurbeschermingswet.

Nieuwe aanpak voor drainage en beregening

16 december 2015: De Groenmanifestpartners en de provincie Drenthe hebben een oplossing gevonden voor het vraagstuk drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden. Wateronttrekking via drainage-buizen en beregeningsputten kan een verdrogende invloed hebben op de nabije natuurgebieden. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Ik ben blij dat de groenmanifestpartners met elkaar een nieuwe aanpak voor drainage en beregening hebben bedacht. Zij zijn er wederom in geslaagd een gezamenlijke set aan afspraken te maken. Deze afspraken zijn overzichtelijk en geven ruimte voor ondernemerschap en ruimte voor natuur. Kortom winst voor landbouw en natuur.”
Bron: website provincie Drenthe

Meer informatie

De provincie Drenthe geeft een Nieuwsbrief uit over Natura 2000.

Life+ project Drents-Friese Wold

Met het project “More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld” wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Lees meer>>