Doldersummerveld

DoldersummerveldHet natte heideveld gaat aan de noordzijde over in een reliëfrijk, voormalig stuifzandgebied, waardoor er veel variatie in bodemsamenstelling, waterhuishouding en hoogteligging is.

Doldersummerveld staat bekend als één van de soortenrijkste vochtige heidevelden van Drenthe. Sterk bedreigde planten¬soorten als heidekartelblad, klokjesgentiaan, beenbreek en blauwe zegge komen hier in grote aantallen voor. Bijzonder is de aanwezigheid van een speciale hoogveenvariëteit van de gevlekte orchis.

Uit het feit dat hier maar liefst 111 soorten broedvogels voorkomen geeft aan dat het voor broedvogels van groot belang is. Soorten als kwartel, patrijs, gele kwikstaart, roodborsttapuit en paapje komen er voor. In de winter worden riet- en kolganzen, grutto's, regenwulpen als doortrekker waargenomen. En ook kraanvogels tonen de laatste opmerkelijke belangstelling voor dit gebied.

De te nemen maatregelen zijn gericht op het versterken en vergroten van het natte heidegebied. Daartoe wordt er kleinschalig geplagd en waar nodig wordt de voormalige bouwvoor afgegraven om het teveel aan organisch materiaal af te voeren.