Oude Willem


Oude Willem ligt in het hart van het Drents-Friese Wold. Landbouwgronden worden hier omgevormd naar een natuurlijk beeklandschap. Het gebied ‘Oude Willem’ gaat weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. Het merendeel van de sloten en greppels verdwijnt, waardoor de grondwaterstand zal stijgen. Een nieuwe slenk gaat het water heel geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa. Deze slenk zal zoveel mogelijk de natuurlijke laagtes in het terrein volgen.

Ook de vennen in het omliggende bos profiteren van de hogere grondwaterstand. Bosranden krijgen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden. Met als resultaat een gevarieerd halfopen natuurlandschap midden in het Wold waarin je heerlijk kunt rondzwerven. Kuddes grazende runderen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Om die ontwikkeling te versnellen wordt daarnaast voorlopig nog gemaaid.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan Oude Willem is door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgesteld. In dit Inrichtingsplan, dat is opgesteld op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) staan maatregelen op het gebied van natuur, water, bodem, recreatie en landschap. De Bestuurscommissie Oude Willem heeft de opdracht om het Inrichtingsplan uit te voeren. Het project LIFE Going up a level is hier onderdeel van en maakt de uitvoering van natuur en watermaatregelen mogelijk. Inrichtingsplan Oude Willem>>> (pdf, 1.9 MB)

In uitvoering:

Sloop agrarische bebouwing

De sloop van de agrarische bebouwing is (juli 2017)op vier locaties in Oude Willem is begonnen. De aannemer, het bedrijf Steenhuis Sloopwerkzaamheden, is gestart met de asbestsanering. Voor de bouwvak worden op drie locaties ook de bovengrondse delen gesloopt. Voor de Oude Willem 9 is dat na de vakantieperiode. Het slopen van ondergrondse delen, van funderingen en verhardingen en het afvoeren van alle materialen gaat na de bouwvak, vanaf 28 augustus, plaatsvinden. Specifiek voor Streng 3 is dat nog een week later, namelijk na de zomervakantie, vanaf 4 september. Het toeristisch hoogseizoen wordt hierdoor voor een deel ontzien. De afronding en oplevering van de werkzaamheden is op dit moment voorzien op half november 2017.

Achtergrond en aanspreekpunt:
De landbouwenclave Oude Willem, in het hart van Drents-Friese Wold, wordt naar natuur. Het agrarische karakter maakt plaats voor een natuurlijk landschap van bron en beek. Om midden in het Wold ook de rust en mogelijkheden voor natuurbeleving te vergroten worden vier leegstaande boerderijen – de stallen en op drie locaties ook het woonhuis – gesloopt.

Gronddepot Oude Willem 13

Het grondtransport naar het depot aan de Oude Willem 13 is afgerond. Er ligt 50.000m3 grond in depot voor het uitvoeren van natuurwerkzaamheden.

Achtergrond en aanspreekpunt:
Achter Oude Willem 13 is een tijdelijk gronddepot ingericht. De grond die in depot is gezet, is bedoeld voor het uitvoeren van maatregelen in de Oude Willem zoals het dempen van sloten. De grond is aangevoerd vanuit het gebied Midden-Tjonger in de gemeente Ooststellingwerf.

Voor vragen over het tijdelijke gronddepot is uw aanspreekpunt: Jan van der Ploeg, provincie Fryslân, telefoonnummer 058-2925223 of e-mail j.vanderploeg@fryslan.nl

Ophogen percelen Oude Willemsweg 4

De eerste twee weken van november 2016 zijn in Oude Willem werkzaamheden uitgevoerd om lage delen in percelen aan de Oude Willemsweg 4 op te hogen. Voor het ophogen van de percelen is grond aangevoerd vanuit het gronddepot aan de Oude Willem 13. De werkzaamheden zijn door de grondeigenaar in eigen beheer uitgevoerd.

Voortgang Schetsontwerp Oude Willemsweg

De bestuurscommissie Oude Willem heeft in de vergadering van 22 september 2016 een voorlopige keuze gemaakt voor de inrichting van de Oude Willemsweg. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk om alle functies voor de toekomst op een goede manier te combineren. Het uitgangspunt dat de Oude Willemsweg autoluw wordt, maar toegankelijk blijft, staat overeind. De discussie gaat over de manier waarop dat in de inrichting uitgewerkt wordt. Ook de resultaten van Soorten Effect Rapportage (SER) worden daarbij betrokken. Ter informatie: In de SER worden alle plussen en minnen van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten voor natuur, landbouw, verkeersveiligheid, recreatie enzovoort zorgvuldig in beeld gebracht om van daaruit tot een objectieve weging te komen.

In november staat de inrichting van de Oude Willemsweg weer op de agenda van de Bestuurscommissie. We hopen vervolgens eind dit jaar of begin volgend jaar via een informatiebijeenkomst met u in gesprek te gaan over het inrichtingsplan.

Projectbord N381

Langs de N381 ter hoogte van Oude Willem is het eerste projectbord geplaatst. Later volgen nog de projectborden bij et Doldersummerveld, Wapserveld en Leggelderveld.

Bord N381 AS

Archief:

Financiering

De deelnemende partijen en het Rijk hebben allen een bijdrage toegezegd voor de uitvoering van het Ruimtelijk plan. Om ook de hydrologische situatie te optimaliseren, zodat ook de Natura 2000 doelen optimaal gehaald kunnen worden, is ook een LIFE subsidie van Europa toegekend van 2.935.381 euro.

life N2000

Gebiedsontwikkeling Oude Willem

oude-willem-bann

Het huidige landbouwgebied Oude Willem ligt in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het gebied is circa 450 hectare groot. Daarvan ligt globaal 250 hectare in de provincie Drenthe en 200 hectare in de provincie Fryslân. Het is de bedoeling om de Oude Willem als natuurgebied in te richten. De beoogde natuurontwikkeling in Oude Willem is gericht op een volledig beekdalherstel, waarbij het gebied Oude Willem als bovenloop en brongebied van de Vledder Aa wordt ontwikkeld. Verder wordt ingezet op het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke landschappelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere open delen in Oude Willem. Recreatief medegebruik van het natuurgebied wordt nadrukkelijk in de planvorming meegenomen. Onderzocht wordt of de Oude Willem nieuwe ontwikkelingsperspectieven biedt voor lokale ondernemers op het terrein van recreatie en/of natuurbeheer.

Ontwerp-inrichtingsplan en milieueffectrapport

ontwerp-inrichtinplan-ow

De bestuurscommissie Oude Willem heeft voor de zomer van 2014 het Ontwerp-inrichtingsplan aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe aangeboden. Het Ontwerp-Inrichtingsplan (pdf, 4 MB) kunt u downloaden
Ook het milieueffectrapport (pdf, 1.2 MB) is op de site te vinden.
En de bijbehorende documenten:
De Flora- en Faunatoets (pdf, 2.7 MB)
Het Archeologisch vooronderzoek (pdf, 9.3 MB)
Het Hydrologisch Modelinstrument (pdf, 34 MB)

Hoogtekaart Oude Willem

hoogtekaartoudewillem

Klik op de kaart om de hoogtekaart te downloaden (10 Mb)

Bestuurscommissie Oude Willem

Op 11 december 2013 heeft de commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, de bestuurscommissie Oude Willem geïnstalleerd. Willem Urlings is de voorzitter van deze bestuurscommissie.  De bestuurscommissie neemt vanaf dit moment het voortouw over van de Stuurgroep Oude Willem. De bestuurscommissie is vanaf nu verantwoordelijk voor de verdere planuitwerking en zij stelt een inrichtingsplan op. De Stuurgroep Oude Willem heeft tijdens haar laatste vergadering de reactienota op het Ruimtelijk Ontwerp vastgesteld. Deze nota is inmiddels gereed en kunt u hier downloaden>>> (pdf, 1.2 MB) (pdf 1 mb)

Flora en fauna toets

fftoets

In december 2013 is een flora en fauna toets voor de Oude Willem opgeleverd. Gedurende de zomermaanden van 2013 is de flora en fauna in de Oude Willem geïnventariseerd door het bureau Tonckens Ecologie. Ben u nieuwsgierig naar de waargenomen beschermde soorten, dan kunt u hier het rapport downloaden>>> (pdf, 2.8 MB)

Beeldenboek oplossingsrichtingen

oudewillem_beeldenboek

Op 4 november 2013 heeft Grontmij het beeldenboek met oplossingsrichtingen voor de herinrichting van de Oude Willemsweg gepresenteerd. Met een aantal bewoners is dit beeldenboek besproken. Op deze avond zijn louter en alleen de eerste reacties op de voorstellen geïnventariseerd. Op de avond zelf is niets besloten over de herinrichting van de weg. De uitwerking van de Oude Willemsweg zal na vaststelling van het ontwerpinrichtingsplan plaatsvinden. Het Beeldenboek is te downloaden>>> (pdf, 9.6 MB) (9mb)

Toekomstig natuurgebied

Voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied vindt overleg plaats met de waterschappen en ook met Staatsbosbeheer. Onderwerpen van gesprek zijn:

  • Waar komen nieuwe grenssloten tussen natuur en woonerven? Wie wordt eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de nieuwe voorzieningen en watergangen?
  • Waar en op welke manier wordt het uitmijnen uitgevoerd?
  • Waar kunnen recreanten gaan struinen en welke voorzieningen moeten hiervoor worden aangelegd?

Ruimtelijk Ontwerp

ruimtelijkontwerpoudewillem

In totaal zijn 19 reacties binnengekomen op het Ruimtelijk Ontwerp na de inloopbijeenkomsten van eind januari in het bezoekerscentrum van Appelscha. We hebben een flink aantal positieve reacties ontvangen op de natuurinrichtingsplannen. Er worden ook kritische vragen gesteld over de waterhuishouding, inrichting van de weg en suggesties gedaan voor het uitwerken van de recreatiemogelijkheden. In een reactienota willen we een antwoord geven op de binnengekomen reacties. Op dit moment kan nog niet op alle punten een duidelijk antwoord worden gegeven. De stuurgroep beraadt zich hierop. Zodra het inrichtingsplan in (voor)ontwerp gereed is, wordt de reactienota verspreid. Het Ruimtelijk ontwerp schetst in hoofdlijnen de toekomstige inrichting van het natuurgebied de Oude Willem. De maatregelen en de schets van het definitief Ruimtelijk Ontwerp kunt u nalezen in de brochure "Samenvatting Ruimtelijk Ontwerp" (pdf, 4.6 MB). Wilt u meer weten dan kunt u ook de volgende documenten bekijken:

Eindrapport Cultuurhistorisch onderzoek

Het Eindrapport Cultuurhistorisch Onderzoek Plangebied De Oude Willem is inmiddels gereed en kunt u hier downloaden (pdf, 5.9 MB) (pdf 6mB)

Verkeersonderzoek Oude Willemsweg

In september 2012 zijn twee onderzoeken uitgevoerd rond de Oude Willemsweg/Oude Willem, de eindrapportages kunt u hier bekijken:

  • de milieuhygiënische verharding Oude Willem
  • verkeersonderzoek Oude Willemsweg

Deze onderzoeken maken deel uit van de voorbereiding ten behoeve van het inrichtingsplan Oude Willem.