Naar meer natuurlijk bos


De beheerders streven ernaar de bossen in het Drents-Friese Wold een meer natuurlijk karakter te geven. In plaats van productiebos zal nu weer meer variatie in soorten en ouderdom ontstaan. Karakteristieke Nederlandse loofbomen zoals zomereik en beuk zullen zich hier weer kunnen ontwikkelen. Op de voor ons land typische boomsoorten als zomereik leven wel tot 300 insectensoorten, op een amerikaanse eik zijn dat maar 20. Zo profiteren vooral de kleine bosbewoners van het beheer.

© Famberhorst

Met motorzaag en andere machines maken de beheerders ruimte voor inheemse bomen zodat die zich tot woudreus kunnen ontwikkelen. Zonlicht op de bosbodem zal allerlei planten laten kiemen. De beheerders dempen de diepe sloten en greppels in de bossen, zodat de waterhuishouding zich kan herstellen. In sommige delen zullen zich natte moerasbossen ontwikkelen. Ook naastliggende heide- en veengebieden hebben baat bij de waterstandverhoging.