SoortenEffectRapportage herten Drents-Friese Wold eind dit jaar gereed


In het Drents-Friese Wold wordt in opdracht van de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek een SoortenEffectRapportage (SER) uitgevoerd. De SER is een voorwaarde uit het Flora- en faunabeleidsplan van Drenthe met als doel ’maatschappelijke lusten en lasten van een maatregel goed te kunnen wegen’. In 2013 is het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) van het Nationaal Park vastgesteld met als streefbeeld een natuurlijk boslandschap met rondzwervende kuddes groot wild. Nu kun je er reeën, paarden en runderen tegenkomen. Een eerste verkenning in 2014-2015 was positief over de mogelijkheden voor edel- en damherten. De SER die nu loopt, brengt alle effecten van herten op landbouw, natuur, verkeersveiligheid, maatschappij, recreatie, toerisme etc. in beeld. Hiervoor worden deelonderzoeken uitgevoerd. Per deelonderzoek kunnen geen conclusies worden getrokken; ze worden gewogen in het eindadvies wat eind dit jaar gereed zal zijn.

Tussentijds wordt er diverse malen gesproken met belangenorganisaties vanuit landbouw, ondernemers, recreatie, nationaal park en de dorpen, en uiteraard met provinciale- en gemeentebestuurders en natuur- en wildbeheerders. Er is ook een brede klankbordgroep ingesteld die vorige week bijeen is geweest.

De deelonderzoeken

Het eerste deelonderzoek gaat over fauna/ecologie, onder andere over het wettelijk kader voor herintroducties, de genetische randvoorwaarden voor korte en lange termijn, de keuze voor de te introduceren dieren en uiteraard het aantal herten (laag beginnen). Ook de effecten op natuur en andere fauna van het Drents-Friese Wold komen in beeld. Daarnaast gaat het plan in op de beste plek om edelherten uit te zetten en hoe je ze daar laat wennen, en beschrijft het voorbeelden van natuurlijke kolonisatie door damherten.

edelhert man

Het tweede deelonderzoek is de enquête onder bewoners. Hiermee zijn de maatschappelijke en recreatieve consequenties verkend. Voor het uitvoeren van een representatief en betrouwbaar onderzoek is bureau Motivaction ingezet. De uitnodiging voor een online enquête is verstuurd aan zo’n 45% van de adressen in de omgeving van het Drents-Friese Wold (in Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Westerveld en Midden-Drenthe), verkregen via aselecte steekproef waarbij ieder adres evenveel kans maakt. Bij de steekproef is rekening gehouden met inwoneraantal van de kernen in en spreiding over het gebied.

Op de einddatum 1 september was de respons op de enquête ruim voldoende om objectieve en representatieve uitspraken te kunnen doen over de vraag wat mensen vinden van eventuele introductie. Een ruime meerderheid van de omwonenden geeft aan positief te staan tegenover de komst van edel- en damherten. Voorstanders vinden herten mooi en de (her)introductie een verrijking van het gebied. Tegenstanders maken zich vooral zorgen over verkeersveiligheid, omvang en beheer van de populatie op termijn en over mogelijke landbouwschade. Al deze zaken komen nadrukkelijk in de SER aan bod.
natuurlijk bso

Het volgende deelonderzoek richt zich op de risico's op landbouwschade door edel- en damherten in en om het Drents-Friese Wold. Dat wordt door LTO-Noord onderzocht. Van alle geïnventariseerde gewassen wordt een risicoprofiel opgesteld voor schade, en daarbij wordt vijf jaar teruggekeken. De inventarisatie wordt uitgevoerd samen met agrariërs en gevalideerd door een extern deskundige.
Verder loopt er een juridisch deelonderzoek. Herintroducties vallen vanaf 2017 niet meer onder de Flora- en faunawet, maar onder de nieuwe wet Natuurbescherming en wet Dieren. Er wordt direct geanticipeerd op de nieuwe situatie; voor de introductie, maar ook i.v.m. het toekomstig beheer van het groot wild.

Hoe verder?

De onderzoeksresultaten van alle deelonderzoeken worden opgenomen en gewogen in de eindrapportage van de SER. Daarbij is niet de uitkomst van één deelonderzoek bepalend, maar de combinatie ervan. De uiteindelijke uitkomst is een advies. Pas als de SER vastgesteld is door de commissies landelijk gebied van beide provincies wordt deze voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Drenthe én Fryslân. Dit is op zijn vroegst begin volgend jaar. Hierna is het woord aan Provinciale Staten.


In de media

De verschillende regionale media berichten over de voortgang van de soorteneffectrapportage