Soorten Effect Rapport edel- en damherten vastgesteld


Herten van toegevoegde waarde voor Drents-Friese Wold

De ‘Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold’ (SER) is vastgesteld door de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. Doel van de SER was om de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold goed af te wegen. Voor de omringende landbouw zijn negatieve effecten benoemd. Uit de totale SER blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied. Deze positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold.

Eerder dit jaar had de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek[1] al geconstateerd dat de SER voldoet aan de opdracht en dat alle onderwerpen zijn opgenomen die gevraagd werden. Daarmee was het ‘feitelijke’ deel compleet. De stuurgroep heeft vervolgens op 20 april jl. de Soorten Effect Rapportage vastgesteld. Stuurgroepvoorzitter Henk van Hooft: “De stuurgroep heeft de SER besproken en vastgesteld. We onderkennen het belang en de mogelijk negatieve effecten voor de landbouw. We kennen ook de positie die LTO op dat punt inneemt. Gezien het belang, de zwaarte en complexiteit van het vraagstuk nemen we als bestuurders samen de ruimte om het gesprek hierover verder te voeren. Om de brede maatschappelijke belangen zorgvuldig af te kunnen wegen nemen we voldoende tijd om het Plan van aanpak voor herintroductie verder te verkennen.”

Waarom moest er een SER opgesteld worden?

Aan een herintroductie van edelherten en de spontane komst van damherten in het Drents-Friese Wold was door de provincie Drenthe de voorwaarde gesteld dat er een Soorten Effect Rapportage wordt opgesteld om objectief de lusten en lasten te kunnen wegen. In mei 2015 heeft de Stuurgroep Regionaal Landschap aan een kernteam van betrokken organisaties opdracht gegeven een Plan te maken om de herintroductie van edelhert en vestiging van het damhert voor te bereiden. Het eerste onderdeel hiervan was het opstellen van de SER.

Afweging

In de SER zijn in een afwegingsmodel alle effecten naast elkaar gezet en na een nuancering gewogen. Dit is geen eenvoudige optelsom, want de waarden zijn zeer divers. Uit de afweging blijkt dat introductie van ca. 10 edelherten realiseerbaar is en dat het haalbaar is om een duurzaam voort bestaande totale populatie van zo’n 150 edelherten op te bouwen in het Drents-Friese Wold.

[1] De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek is een samenwerkingsverband van overheids- en natuurorganisaties, belangengroepen vanuit recreatie en toerisme en landbouw, en waterschappen rondom de NP’s Dwingelderveld en Drents-Friese Wold.