Tijd niet rijp voor edelherten


Persbericht

De ‘Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold’ (SER) is vastgesteld door de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. Doel van de SER was om de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold goed af te wegen. Voor de omringende landbouw zijn negatieve effecten benoemd. Uit de totale SER blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied. Deze positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold.

edelhert foto NPDFWVoorzitter van de stuurgroep Henk van Hooft: “We hebben het introduceren van edelherten in het Drents-Friese Wold zorgvuldig onderzocht. Uit dat onderzoek werd duidelijk dat edelherten van toegevoegde waarde zijn voor de doelen van ons Nationaal Park. Deze conclusie uit de SER werd in april 2017 dan ook door alle betrokkenen onderschreven. Over de voorwaarden waaronder de introductie moet gebeuren, liepen de inzichten echter teveel uiteen. Dit plan heeft zowel ecologisch als economisch en maatschappelijk gezien zoveel impact op het gebied en de omgeving, dat volledig draagvlak binnen de stuurgroep heel belangrijk is. Zolang die ontbreekt moet je concluderen dat de tijd er nog niet rijp voor is.”

Historie

In het beheer- en inrichtingsplan voor het Drents-Friese Wold (vastgesteld in 2013) wordt gesproken over de introductie van edelherten en het begeleiden van spontane vestiging van damherten; soorten die passen bij het natuurlijk boslandschap van het toekomstbeeld.  De betrokken partijen  hebben de mogelijkheden verder uitgewerkt.

Soorten-effect rapportage

Voor de introductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in het Drents-Friese Wold is een Soorten Effect Rapportage opgesteld. In 2014 hebben Provinciale Staten van Drenthe een nieuw faunabeleidsplan vastgesteld waarin ruimte is geboden om nieuwe soorten zoals edelhert en damhert te verwelkomen. In Fryslân geldt nog steeds een nulstand voor herten. Een besluit hierover moet dan ook door Provinciale Staten genomen worden.  Als voorwaarde voor nieuwe soorten moeten alle effecten dus eerst in een Soorten Effect Rapportage worden beschreven. De ‘Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold’ (SER) werd in april dit jaar afgerond. In de SER zijn de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane komst of vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold objectief beschreven en afgewogen.

En nu?

Henk van Hooft : ”Als stuurgroep werken we door aan de opgaven vanuit de ambities voor het Nationaal Park. Er liggen hier veel kansen voor natuur, landschap en mens, die op dit schaalniveau ongekend zijn in Nederland. En wie weet komen daar ooit ook nog eens herten bij.“