Grenzeloos genieten in het Drents-Friese Wold


Toegankelijkheid is één van de uitgangspunten van een Nationaal Park. Niet in de zin dat het een recreatiepark is, waar alles kan en moet mogen; wel in de zin dat het natuurgebied een plek is en blijft om van te genieten. Het gaat om beschermen, benutten én beleven.

Het Drents-Friese Wold is met 6.700 hectare het grootste natuurgebied in het noorden en niet voor niets een Nationaal Park. Daar zijn we trots op en daar moeten we zuinig op zijn. Het Drents-Friese Wold ontwikkelt zich tot een grenzeloos natuurgebied waarin wind, water en begrazing vrij spel krijgen. Door grote natuurherstelprojecten meandert de Vledder A door het landschap en verandert de landbouwenclave Oude Willem weer in top-natuur. Koeien die de Huenderweg oversteken zijn het levende voorbeeld dat de mens welkom is, maar de natuur voorrang heeft in het gebied.

Struinen P1010353

Je kunt er genieten van de uitgestrekte bossen en de heide en van rust en stilte, soms onderbroken door de roep van een kraanvogel, de lach van een zwarte specht of de blaf van een ree. Het koesteren van deze waarden is een hele kunst. Zeker als je bedenkt dat jaarlijks een paar miljoen bezoekers naar het Drents-Friese Wold komen om er te wandelen, mountain-biken, paardrijden of fietsen. Honderden schoolkinderen bezoeken jaarlijks het gebied om van de natuur te leren en om er plezier te hebben. Een paar honderd kilometer aan fiets-, wandel, atb- en ruiterpaden doorkruist het gebied en tientallen routes bieden maatwerk voor de verschillende gebruikers. Alleen de kern van het Drents-Friese Wold is relatief rustig en door weinig paden doorsneden.

Ruiters AP20081018-030

Beheer en inrichting

Het beheer en de ontwikkeling van het Nationaal Park gebeurt aan de hand van een plan. Dat beheer- en inrichtingsplan is in samenspraak met de gebruikers en omwonenden opgesteld. Een van de uitgangspunten van dat plan, is ruimte geven aan meer wilde natuur en spontane ontwikkelingen in de natuur. Dat gebeurt in een kwart van het totale gebied. Daar bepalen grazers zoals schapen, Sayaguesa’s, Schotse Hooglandrunderen en in de toekomst wellicht edelherten bepalen waar bomen opgroeien en bos ontstaat of juist open heidevelden. Stieren maken stuifkuilen waar planten kunnen kiemen. De Vledder Aa en de Tilgrup meanderen door het landschap en de wind houdt het Aekingerzand open. Af en toe zorgt een storm voor open plekken in het bos.

bosproject6

Groeiende stroom bezoekers

Om de groeiende stroom bezoekers in goede banen te leiden, en tegelijkertijd planten en dieren de ruimte te geven die ze nodig hebben, werkt het Nationaal Park op dit moment aan een nieuwe zonering, onder de titel Wilde Natuur. We willen ervoor zorgen dat delen van het Drents-Friese Wold rustig blijven en meer als wildernis ervaren worden. Andere delen bieden ruimte aan sportieve activiteiten zoals mountain-biken. Dat is een hele puzzel, omdat alle gebruikersgroepen eigen wensen hebben, vaak wat meer willen, en tegelijkertijd soms slecht samen gaan.

Bos stormhout mos Van Tienhoven AP20150313-029

In gesprek met het gebied

Vorig jaar heeft de Stuurgroep van het Nationaal Park de ideeën voor een nieuwe zonering gepresenteerd aan geïnteresseerden. Daarna is in een interactief proces met verschillende gebruikersgroepen, ondernemers en bewoners gekeken waar rust en wilde natuur voorrang moet krijgen en wat de gewenste recreatieve inrichting is. Met die inbreng is een voorstel (zie de website van het Nationaal Park) gemaakt voor een nieuwe zonering, waarin alle gebruikers ruimte krijgen om van het gebied te genieten. Daarbij gaan de zones geleidelijk in elkaar over. Sommige bestaande routes worden verlegd, maar het totaal aan routes blijft min of meer gelijk. Op 26 februari organiseren we in Villa Nova in Zorgvlied een inloopbijeenkomst van ’s middags half vier tot in het begin van de avond half acht. Zo heeft iedereen de gelegenheid om te komen. Daar presenteren we de uitkomsten van het proces met de gebruikersgroepen en leggen dilemma’s die we zijn tegen gekomen voor. De inbreng van die bijeenkomst verwerken we in het plan. Op die manier hopen we recht te doen aan de verschillende gebruikswensen én aan de ruimte die de planten en dieren die in het gebied leven nodig hebben. Als we daarin slagen, kunnen we grenzeloos blijven genieten van een Nationaal Park dat mooier en aantrekkelijker wordt.

Henk van Hooft

Voorzitter Stuurgroep Drent-Friese Wold


Beheer- en Inrichtingsplan Nationaal Park Drents-Friese Wold:

“Zo wordt het Drents-Friese Wold uiteindelijk in het “aangeharkte Nederland” één van de weinige gebieden waar een wildernisbeleving mogelijk is. Natuurlijker dan de meeste andere bossen in Nederland. Een woud zonder grenzen, met nieuwe kansen voor natuur, natuureducatie en werkgelegenheid.”