Grote belangstelling inloopbijeenkomst ‘wilde natuur’


Ruim 300 personen maakten op 26 februari gebruik van de uitnodiging van de Stuurgroep Regionaal Landschap om ideeën en wensen kenbaar te maken bij de inrichting  van een zone ‘wilde natuur’ in nationaal park Drents-Friese Wold.

Beheer- en Inrichtingsdoelen 2022

Inrichting van een gebied met meer ruimte voor natuur en natuurlijke processen is onderdeel van de uitvoering van het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) dat bij de instelling van het Nationaal Park is vastgesteld. Om de tien jaar wordt gekeken of onderdelen uit het BIP tot uitvoer kan worden gebracht. In deze periode (2012-2022) is de inzet om meer wildernisbeleving te realiseren in de kern. De bosomvorming van productiebos naar bos met een natuurdoelstelling gaat door. De waterhuishouding is met de herinrichting van de Oude Willem grotendeels op orde. Nu werken we verder aan het versterken van de unieke wildernisbeleving (BIP paragraaf 3.3) Via een gebiedsproces ‘wilde natuur’ is in samenspraak met verschillende gebruikersgroepen een voorstel voor verplaatsing van routes opgesteld. 1500 ha , wilde natuur zou moeten worden ingericht met beperkt georganiseerd en robuust  gebruik. De rest, circa 5000 ha is voor het “huidig” gebruik beschikbaar. Dit leidt tot een kerngebied met een overgangsgebied naar de zone rond de dorpen met kwalitatieve voorzieningen.

web3
Grote betrokkenheid
De stuurgroep is verheugd met zo’n grote opkomst, dat illustreert de betrokkenheid bij het natuurgebied…. De inloopbijeenkomst in Zorgvlied is onderdeel van het gebiedsproces ‘wilde natuur’ waarmee wordt beoogd om met belanghebbenden en bewoners in gesprek te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een vorm van natuurbeheer waarbij de natuur voor een belangrijk deel ruimte krijgt om de eigen gang te gaan, we spreken dan ‘procesnatuur’, uniek voor Nederland.  Dit gebiedsproces is in april 2018 gestart met een tweetal plenaire sessies waar vooral gesproken is over wat men zoal verstaat onder wilde natuur en waar die in het Drents-Friese Wold zou kunnen ontstaan. Het bleek dat beelden die men heeft bij wilde natuur behoorlijk uiteenlopen, bovendien hebben verschillende gebruikers verschillende belangen bij het gebruik van het Drents-Friese Wold. In drie vervolgsessies in november is met drie gebruikersgroepen gesproken: de wielerverenigingen (ATB), de ruiters en menners en vertegenwoordigers van wandelaars. Tezamen met de input van deze gebruikersgroepen zijn globale kaartbeelden gemaakt voor gedeeltelijke verplaatsing en aanpassing van routes en gepresenteerd op de inloopbijeenkomst van 26 februari. De moutainbikers en ruiters presenteerden een eigen visie op het gebruik van het nationaal park in samenhang met de wilde natuurkern. Het recreatieschap Drenthe heeft een voorstel gemaakt voor uitrollen van het wandelknooppuntensysteem in het Drents-Friese Wold. De wijzigingen in routestructuren biedt de gebruikersgroepen kansen om beter aan te sluiten bij actuele wensen.

web1

Zoveel mensen, zoveel wensen
Op de inloopbijeenkomst werd veel van gedachten gewisseld en liepen principe-discussies soms hoog op: voor de één kan er niet genoeg natuur zijn – een Nationaal Park is er toch voor de natuurbescherming -, de ander maakt zich zorgen over toegankelijkheid voor het beoefenen van zijn of haar favoriete bezigheid in het Wold of de organisatie van evenementen. Dat je van wilde natuur kunt blijven genieten omdat je het gebied gewoon in mag hoort bij een nationaal park. De kaarten met kernzone wilde natuur hadden de indruk gewekt dat daar alles dichtgroeit. De bedoeling is echter dat je in die zones vrij kunt blijven wandelen, er zullen altijd paden over blijven. Met name vanuit de dorpskernen werden wensen geuit voor meer korte rondjes voor paardrijden, wandelen en fietsen. En ook de vraag of je behalve wandelen, ook vrij mag ruiteren in de kernzone. Bij de stelling dat wilde natuur een bijzondere vorm van natuurbeleving kan betekenen, konden velen zich nog geen voorstelling maken. En weer anderen vinden dat er voldoende natuur en stilte is op dit moment…

Vervolg
Alle opmerkingen en suggesties worden door de werkgroep wilde natuur verzameld en teruggekoppeld met de gebruikersgroepen. Na verwerking wordt gezamenlijk bekeken of er voldoende draagvlak is om te starten met het laten ontstaan van een wilde natuurkern en plannen gemaakt om te komen tot een nieuwe indeling van routes. In juni buigt de Stuurgroep Regionaal Landschap zich over de plannen en het proces tot nu toe.  Voordat tot uitvoering kan worden overgegaan zal ook een natuurtoets uitgevoerd moeten worden. Want we doen het wel om natuur meer ruimte te geven, dat bekent nog niet dat we de spelregels van Natura 2000 niet hoeven toepassen. Dat wilde natuur een proces van jaren wordt, is een ieder inmiddels wel duidelijk…
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief>>>


Dood hout AN20131106-015