Doldersummerveld

Het natte heideveld gaat aan de noordzijde over in een reliëfrijk, voormalig stuifzandgebied, waardoor er veel variatie in bodemsamenstelling, waterhuishouding en hoogteligging is.

Flora en fauna

Doldersummerveld staat bekend als één van de soortenrijkste vochtige heidevelden van Drenthe. Sterk bedreigde plantensoorten als heidekartelblad, klokjesgentiaan, beenbreek en blauwe zegge komen hier in grote aantallen voor. Bijzonder is de aanwezigheid van een speciale hoogveenvariëteit van de gevlekte orchis.

Er komen maar liefst 111 soorten broedvogels voor. Soorten als kwartel, patrijs, gele kwikstaart, roodborsttapuit en paapje komen er voor. In de winter worden riet- en kolganzen, grutto's, regenwulpen als doortrekker waargenomen. En ook kraanvogels tonen de laatste tijd opmerkelijke belangstelling voor dit gebied.

Maatregelen

De te nemen maatregelen zijn gericht op het versterken en vergroten van het natte heidegebied. Er wordt kleinschalig geplagd en waar nodig wordt de voormalige bouwvoor afgegraven om het teveel aan organisch materiaal af te voeren.

Doldersummerveld