Landgoed Boschoord

Landgoed Boschoord is een bijzonder gebied aan de zuidflank van het Drents-Friese Wold. Het is 650 hectare groot en bestaat voor een groot deel uit bos, maar er liggen ook veentjes en vennetjes met hoge natuurwaarden. Hier werkt de Maatschappij van Weldadigheid mee aan nieuw perspectief voor vochtige heide en hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van productiebos, het ondieper maken van sloten en het vrijstellen van vennen. Het hernieuwde heidelandschap sluit straks nog beter aan op het aangrenzende Doldersummerveld en vergroot daarmee het leefgebied van bijzondere planten en dieren.

legendaboschoord

Werkzaamheden

Begin juli 2018 is gestart met de werkzaamheden op Boschoord.

Een klein deel van het huidige productiebos wordt omgevormd naar vochtige heiden en hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van het productiebos, het ondieper maken van sloten en het verwijderen van jonge bomen en struiken rondom vennen en vochtige heideterreinen. Door deze maatregelen zal er beter en langer water vastgehouden kunnen worden en krijgt de oorspronkelijke natuur weer de ruimte. Hiervan profiteren dieren zoals het heideblauwtje, de ringslang en de levendbarende hagedis.
Aannemer de Waard voert samen met Annehiel Rondhoutverwerking de werkzaamheden uit. De eigenaar van het 650 hectare grote landgoed, Maatschappij van Weldadigheid, werkt mee aan de natuurontwikkeling. De afgelopen week zijn de eerste te zagen bosvakken meerdere keren gecontroleerd door ecologen op het voorkomen van beschermde flora en fauna. Waardevolle vegetaties en bomen zijn gemarkeerd en blijven behouden. De bosvakken die vervolgens vrijgegeven zijn, worden daarna direct aangepakt. Dit betekent dat in totaal ruim 40 hectare productiebos uit productie wordt genomen, gekapt wordt en een definitieve natuurbestemming krijgt.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De kap en zaagwerkzaamheden worden midden augustus afgerond. Daarna worden stobben verwijderd, de voormalige bosbodem geplagd en worden de heideterreintjes en veentjes vrijgemaakt.

Toegankelijkheid

Een klein deel van de wandelpaden in het zuidelijk deel van het landgoed Boschoord is tijdelijk afgesloten: dit wordt ter plaatse aangegeven op informatieborden. De dagcamping aan de Storklaan blijft gewoon bereikbaar.

Voor meer informatie over het project LIFE Going up a Level kunt u contact opnemen met Bart Jan Prak van Prolander, telefoon 0592-365259.