Leggelderveld

Het Leggelderveld is een verrassend heidegebied met veel afwisseling in hoog en laag en in nat en droog. Er groeien bijzondere planten als veenpluis, beenbreek, klokjesgentiaan en tengere heideorchis.

Een combinatie van maatregelen als plaggen, sloten dempen en omvormen van bos zorgt ervoor dat deze en andere soorten nog beter gedijen. Op voormalige landbouwgronden wordt door kleinschalig plaggen de bemeste bovenlaag verwijderd. Daardoor ontstaat een voedselarme bodem die herstel van heide mogelijk maakt. Ook in dit gebied helpen grazers de heide in stand te houden.

leggelderveld

Werkzaamheden

update 19-07
In de komende tijd gebeurt er veel in het Leggelderveld. Er wordt geplagd- de oude heide met humuslaag wordt weggehaald, de bouwvoor wordt weggehaald,  greppels worden dichtgegooid en bos en opslag worden verwijderd. Zie tekening voor locaties werkzaamheden.
Zie ook website van Natuurmonumenten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben bel dan met Willem Klok,  projectleider Natuurmonumenten; 06 55825129.