Oude Willem


Oude Willem ligt in het hart van het Drents-Friese Wold. Het landbouwgebied is circa 450 hectare groot. Daarvan ligt globaal 250 hectare in de provincie Drenthe en 200 hectare in de provincie Fryslân. Deze landbouwgronden vormen we om naar een natuurlijk beeklandschap.

Het gebied Oude Willem gaat weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. Het merendeel van de sloten en greppels verdwijnt, waardoor de grondwaterstand zal stijgen. Een nieuwe slenk gaat het water heel geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa. Deze slenk zal zoveel mogelijk de natuurlijke laagtes in het terrein volgen.

Ook de vennen in het omliggende bos profiteren van de hogere grondwaterstand. Bosranden krijgen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden. Met als resultaat een gevarieerd halfopen natuurlandschap midden in het Wold waarin je heerlijk kunt rondzwerven. Kuddes grazende runderen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Om die ontwikkeling te versnellen wordt daarnaast voorlopig nog gemaaid.

Ook recreatie in het natuurgebied wordt nadrukkelijk in de planvorming meegenomen. Onderzocht wordt of de Oude Willem nieuwe ontwikkelingsperspectieven biedt voor lokale ondernemers op het terrein van recreatie en/of natuurbeheer.

Voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied vindt overleg plaats met de waterschappen en Staatsbosbeheer.

Inrichtingsplan

In 2014 is het inrichtingsplan Oude Willem (pdf 1.9 MB) (pdf?handheld=true, 1.9 MB) vastgesteld. Hierin staan maatregelen op het gebied van natuur, water, bodem, recreatie en landschap. De Bestuurscommissie Oude Willem [link naar organisatie] moet dit inrichtingsplan uitvoeren. Het project LIFE Going up a level is hier een onderdeel van en maakt de uitvoering van natuur en watermaatregelen mogelijk.

Overige downloads


- Milieueffectrapport (pdf, 1.2 MB) (pdf?handheld=true, 1.2 MB)
- Flora- en Faunatoets (pdf, 2.7 MB) (pdf?handheld=true, 2.7 MB)
- Archeologisch vooronderzoek (pdf, 9.3 MB) (pdf?handheld=true, 9.3 MB)
- Hydrologisch Modelinstrument (pdf, 34 MB) (pdf?handheld=true, 34 MB)
- Hoogtekaart (jpg?handheld=true, 261 kB)
- Reactienota Ruimtelijk Ontwerp (pdf, 1 MB) (pdf?handheld=true, 1.2 MB)
- Samenvatting Ruimtelijk Ontwerp (pdf, 4.6 MB) (pdf?handheld=true, 4.6 MB)
- Rapport Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem (pdf, 5.3 MB) (pdf?handheld=true, 5.3 MB)
- Schets Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem (jpg, 34 kB) (jpg?handheld=true, 34 kB)
- Samenvatting plan-MER (concept) (pdf, 295 kB) (pdf?handheld=true, 295 kB)
- Beeldenboek oplossingsrichtingen (pdf, 9.6 MB) (pdf?handheld=true, 9.6 MB)
- Het Eindrapport Cultuurhistorisch Onderzoek (pdf, 6 MB) (pdf?handheld=true, 5.9 MB)

Uitgevoerde werkzaamheden

Sloop agrarische bebouwing
Het agrarische karakter van landbouwenclave Oude Willem maakt plaats voor een natuurlijk landschap van bron en beek. Om midden in het Wold ook de rust en mogelijkheden voor natuurbeleving te vergroten, werden vier leegstaande boerderijen gesloopt. In juli 2017 begon de sloop van de agrarische bebouwing op vier locaties. De aannemer, Steenhuis Sloopwerkzaamheden, startte met de asbestsanering. Daarna werden bovengrondse delen gesloopt, gevolgd door de funderingen en verhardingen. Eind 2017 werden de werkzaamheden afgerond.

Gronddepot Oude Willem 13
Achter Oude Willem 13 is een tijdelijk gronddepot ingericht. Het grondtransport naar het depot aan de Oude Willem 13 is afgerond. Er ligt 50.000m3 grond in depot voor het uitvoeren van natuurwerkzaamheden, zoals het dempen van sloten. Aanspreekpunt voor het tijdelijke gronddepot is Jan van der Ploeg, provincie Fryslân, telefoonnummer 058-2925223 of e-mail j.vanderploeg@fryslan.nl.

Ophogen percelen Oude Willemsweg 4
In november 2016 zijn lage delen in percelen aan de Oude Willemsweg 4 opgehoogd. Hiervoor is grond aangevoerd vanuit het gronddepot aan de Oude Willem 13. De werkzaamheden zijn door de grondeigenaar in eigen beheer uitgevoerd.