Wilde natuur december 2019


NP16092601-Header DrFrWold Nieuwsbrief

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is in ontwikkeling. Wat betekent dat voor de gebruikers. Waar staan we nu

Zorgvuldigheid kost tijd

Het is alweer even geleden dat we een update via de nieuwsbrief Wilde natuur gegeven hebben. In juni en augustus is er met wandelvertegenwoordigers gesproken. De verslagen staan op de website.

We hebben nu een gedegen beeld van alle belangen. Met de ruitervertegenwoordigers zijn aanvullende wensen besproken. Dat heeft wat meer tijd gekost dan verwacht omdat de zomerperiode van terreinbeheerders en bedrijven een andere prioriteit vraagt. Hierdoor stonden gesprekken op een lager pitje.

De MTB-verenigingen hebben voorstellen voor nieuwe tracés ingediend. Deze tracés worden momenteel door de ecoloog van Staatsbosbeheer gecontroleerd op natuurwaarden. Door een wisseling in personele bezetting bij Staatsbosbeheer laat dat wat langer op zich wachten. We gaan ervan uit dat de routes nog deze maand gecontroleerd kunnen worden.

Als ook de MTB routes akkoord zijn op basis van een eerste check, dan gaan we de kaart met alle vertegenwoordigers bespreken. We verwachten op dit moment weinig knelpunten. En dat betekent dat we een plan van aanpak kunnen maken voor uitvoering. Met de vertegenwoordigers bespreken we ook de inzet voor aanpassing en onderhoud.

foto tijdens excursie 5 april 2018

We verwachten het plan eind januari 2020 in de groep vertegenwoordigers en gebruikers te presenteren. Daarna zal het plan in de vergadering van maart aan de stuurgroep worden voorgelegd. Daarna volgen informatiebijeenkomsten voor belangstellenden. De data zullen via deze nieuwsbrief tijdig bekend gemaakt worden.

Omdat er in het plan nieuwe paden zijn opgenomen in de randzones, zal een natuurtoets moeten worden uitgevoerd, voordat we tot uitvoering kunnen overgaan. Zodra we overgaan tot uitvoering, zullen we daarover tijdig en helder communiceren. Tot die tijd zijn paden en routes op de vertrouwde wijze te gebruiken. We verwachten dat de eerste routes pas verplaatst zullen worden na het zomerseizoen 2020.

Evenementen

Een apart aandachtspunt is de organisatie van evenementen. We zien het aantal evenementen en de deelnemersaantallen toenemen. In de praktijk knelt dat op een aantal punten met natuurdoelen. Hoewel we proberen “bestaand gebruik” zoveel mogelijk door te laten gaan, zijn er soms wel ecologische of veiligheidsredenen om routes aan te passen. We vragen organisatoren daarom vroegtijdig contact op te nemen met de terreinbeheerders. We zien ook dat communicatie over aanpassingen van routes of tijdstippen soms stroef verloopt. Mocht u onduidelijkheid ervaren, laat het ons weten. Het is niet de bedoeling dat hier ruis over gaat ontstaan.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Catrien Scholten, secretaris Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek tel 0592-365726

Persvragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Stuurgroep, Henk van Hooft. Telefoonnummer op te vragen via het Klantcontactcentrum van de provincie Drenthe 0592-365555.

Geen nieuwsbrieven meer ontvangen

Uw mailadres hebt u in het afgelopen jaar verstrekt om u te kunnen informeren over bijeenkomsten. Mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief Wilde natuur, dan kunt u zich afmelden via de website.

Wilt u zich ook afmelden voor de algemene digitale nieuwsbrief over het Nationaal Park Drents-Friese Wold, dan kunt u deze link gebruiken om u af te melden.

Afmelden kan alleen als uw mailadres voorkomt in onze database. Wilt u een mailadres wijzigen, dan moet u zich afmelden met uw oude mailadres en aanmelden met een nieuw adres.