Projecten Drents-Friese WoldProgramma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Samen met de partners in het landelijk gebied werken wij aan het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het uitvoeren van maatregelen in de Drentse N2000-gebieden. Het college heeft hiervoor het Programma natuurlijk Platteland vastgesteld. Bestaande Europese afspraken worden verbonden aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. We zetten sterk in op koppelingen tussen natuur, water, landbouw vrijetijdseconomie. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.(verwijst naar een andere website)

Herstel van de grondwaterstanden

De natuurkwaliteit in het Drents-Friese Wold valt of staat met water. In grote delen van het gebied was en is nog steeds sprake van verdroging. Het Life project Going up a level heeft geholpen de grondwaterstand in en rond de Oude Willem te verhogen. Herstel van de Vledder Aa vertraagt de afvoer van water, waardoor ook het grondwaterpeil in de natuur hoger wordt. Tot slot wordt gewerkt aan een vermindering van de drinkwaterwinning nabij Terwisscha.

Werken aan stikstof

Een ander probleem is de overdaad aan stikstof. Delen van het Drents-Friese Wold zijn erg gevoelig voor verzuring die door te veel neerslag van stikstof op gang wordt gebracht, zoals de stuifzanden, vennen en heidegebieden. Bijzondere planten en dieren verliezen de concurrentie met planten die juist baat hebben bij de neerslag van stikstof en dreigen te verdwijnen. Voorbeelden zijn kleurrijke planten als valkruid, gevlekte orchis en klokjesgentiaan. Terreinbeheerders zijn volop aan de slag met maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weghalen van opslag in de heide en rond vennen en poelen, het maaien van stukjes heischraal grasland, kleinschalig plaggen van heide en herstel van stuifzand.

Meer informatie over herstel van natuur

Projecten in uitvoering

Projecten afgerond

Nieuwsberichten

Projecten Nationaal Park

Een Nationaal Park heeft als doel de natuur te beschermen en tegelijkertijd mensen de mogelijkheid te geven de natuur te beleven en te bestuderen en op die manier te leren waarderen.

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek (de samenwerking van partners in en rond het Nationaal Park) probeert voortdurend de balans tussen natuur(kwaliteit) en recreatie en beleving te vinden en te behouden. Toen het Drents-Friese Wold nog hoofdzakelijk productiebos was, zijn er veel wandel- en fietspaden aangelegd voor recreatie. Na aanwijzing als Nationaal Park in 2000 is de dichtheid aan paden en routes alleen maar toegenomen.

Natuurlijker, avontuurlijker

We zien dat de ruimte voor bijvoorbeeld broedvogels die veel last hebben van verstoring, steeds kleiner wordt. Daarom hebben we in juni 2020 een plan vastgesteld om uit de kern van het Drents-Friese Wold de uitgezette routes te verplaatsen naar de rand. We trekken 5 jaar uit voor verplaatsing. Eerst wordt een nieuwe route uitgezet, daarna wordt er een route uit de kern verwijderd. Zo ontstaat in het midden van het Drents-Friese Wold een gebied waar geen paaltjes meer staan. Wandelaars mogen de paden blijven gebruiken, deze zullen alleen niet meer onderhouden worden; zo ontstaat een "wilde kern" met ruimte voor dieren, waar de avontuurlijk ingestelde mens een unieke beleving kan hebben.

Meer informatie over projecten Nationaal Park