ProjectenLIFE+

Het project “More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld” zette in op forse verbetering van het natuurgebied. Dit gebeurde onder andere door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold in de periode 2014-2019.

Water was de sleutel in het project LIFE Going up a level. Een natuurlijker (hoger) waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven.

Op wat kleine werkzaamheden na, is het project afgerond.

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+. Dit is het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.

Meer informatie over het Environment LIFE Programma.

life  N2000

Natura 2000

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is onderdeel van het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Dit houdt in dat het grotendeels onder de beschermende werking van Natura 2000 valt.

Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee wil de Europese Unie natuur van nationale en internationale waarde behouden en beschermen. Voor alle Natura 2000 gebieden worden beheerplannen opgesteld. In 2017 is het beheerplan Drents-Friese Wold & Leggelderveld definitief vastgesteld.

Nationaal Park
De eigenaren, beheerders en andere betrokkenen van een Nationaal Park zijn samen verantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur.

kaart_life_going_up_a_level

Waar is gewerkt?

Het project LIFE Going up a level werkte aan maatregelen in vijf deelgebieden in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld.

Organisatie

Naast de beide provincies dragen ook Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld en het Recreatieschap Drenthe bij.


Meer informatie over de organisatie.