Stille kern

Afbeelding3
Tonderzwam AP20041109-714
AP20130730-011

Hoe wild is een stille kern?

Stille kern in het Drents-Friese Wold

Eén van de doelen in het Beheer- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park is het inrichten van een stille kern om meer ruimte bieden aan natuurlijke processen in het gebied. Dat houdt onder meer in dat delen van het gebied niet of nauwelijks meer beheerd worden, dat de paden avontuurlijker worden en dat er gebieden gekozen worden waar geen borden meer staan. Hier wordt al rekening mee gehouden bij het herstel van de beekdalen en de aanplant van oorspronkelijke boomsoorten in het gebied.
Hoe en waar dit gerealiseerd wordt, is onderwerp van een serie bijeenkomsten en gesprekken die in 2018 zijn gestart en in 2019 nog doorlopen.


Meedenken over een stille kern

Het vormen van een stille kern in het Drents-Friese Wold is een gemeenschappelijk traject. Op 5 april 2018 werd in Het Wildryck te Dieverbrug het startsein gegeven voor het ‘gebiedsproces’. Bewoners, recreatieondernemers, bestuurders en belangengroeperingen werden geïnformeerd over de eerste planvormingen en uitgenodigd om gezamenlijke beelden en ideeën omtrent een stille kern te vormen. En om kansen en bedreigingen te inventariseren. De deelnemers vonden ‘natuur’, ‘beleving’, ‘toegankelijkheid’ en ‘veiligheid met betrekking tot grote grazers’ de meest belangrijke onderwerpen.

In de vervolgbijeenkomst op 23 mei 2018 gingen bewoners en gebruikers van het gebied actief aan de slag met kaarten van het gebied. De opgehaalde ideeën, kansen en knelpunten van 5 april 2018 vormden het uitgangspunt van deze schetsbijeenkomst. We ontvingen veel visies, meningen en ideeën van de deelnemers. Deze visies en de schetsen op de kaarten vormen de fundering voor een meer uitgewerkt beeld van de ontwikkeling van een stille kern.

Vanaf november 2018 zijn er geregeld gesprekken geweest met gebruikersgroepen. Als we routes naar buiten verplaatsen, hoe sluit dat aan bij wensen van MTB, ruiters, wandelaars. Waarbij ook in randzones beleving van stilte, duisternis en wilde natuur mogelijk moet blijven.

Bijeenkomsten en excursies 2019 -2020

26 februari is een inloopbijeenkomst georganiseerd waar ruim 300 mensen gebruik van hebben gemaakt. Alle opmerkingen en suggesties zijn verwerkt. Een overzicht hiervan is te vinden onder downloads op deze pagina en informatie over het vervolg van het proces volgt binnenkort.

Op 10 april is gesproken met vertegenwoordigers van ruiters en atb verenigingen. Het verslag is te vinden bij downloads. In juni en augustus is er met wandelvertegenwoordigers gesproken. We hebben nu een gedegen beeld van alle belangen. Met MTB-verenigingen wordt nu gezocht naar nieuwe tracés. In de loop van 2020 is daar in samenspraak met de gebruikersgroepen een beeld van verkregen. En buigt de Stuurgroep zich over het concept en de conceptkaart. Op basis daarvan gaan we een plan van aanpak maken voor uitvoering. Deze zal voordat er besluiten over genomen worden, nog een keer op een informatiebijeenkomst gepresenteerd worden op 15 en 16 april 2020

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

Wilt u reageren, dan kan dat door een mail te sturen aan het secretariaat

Oude Nieuwsbrieven

de volgende 5 nummers bevatten een artikelen reeks; wat vinden we nu van de veranderingen.

Downloaden

Algemeen doel en proces

In 2 A4 samengevat wat is Wilde natuur (pdf?handheld=true, 256 kB) en hoe is het proces tot nu toe (pdf?handheld=true, 90 kB) verlopen?

Beheer- en Inrichtingsplan

De toekomstvisie over wilde natuur staat verwoord in het Beheer- en Inrichtingsplan 2013-2020 >>> (pdf 2,2Mb). Het Beheer- en Inrichtingsplan schetst het lange termijnbeeld van delen van het Drents-Friese Wold als ‘zo natuurlijk mogelijk’. Het betreft een lange termijn visie want hoe wilde natuur er uit gaat zien weet niemand precies…

Natuurlijker, aantrekkelijker, beleefbaarder

Alle maatregelen zijn er op gericht om het gebied natuurlijker, aantrekkelijker en beleefbaarder te maken: genieten van de natuur over aangelegde paden, langs routes, of juist niet: het kan allemaal in een gebied met meer ‘wilde natuur’. En als dat ergens in Nederland gerealiseerd kan worden, dan is dat wel in het Drents-Friese Wold...

Beleidsdocumenten

Meer achtergronddocumenten vindt u op de portalsite

breed DSC_7968

Aandachtspunten

Naast natuur staan ‘toegankelijkheid’ en ‘beleving’ voorop. In de bijeenkomsten wordt dat steeds opnieuw genoemd als aandachtspunt, net als ‘veiligheid’ met betrekking tot grote grazers en brand.

Het huidige gebruik via bewegwijzerde wandel- fiets- en ruiterpaden moet  blijven naast nieuwe vormen van beleving: recreëren in ongerepte natuur. Dat is niet een kwestie van plannen op papier uitwerken maar gezamenlijk komen tot een verdere uitwerking. Duidelijk werd ook dat ‘beleving’ van het gebied door recreanten en bewoners zich niet beperkt tot het Drents-Friese Wold zelf: ‘Oer-provincie Drenthe’ strekt zich ook uit naar het omliggende gebied met de brink- en esdorpen en het agrarisch cultuurlandschap. En bovendien is er de relatie met andere omliggende natuurkernen zoals het Dwingelderveld, Holtingerveld, Fochteloërveen, Boswachterij Ruinen en de Weerribben-Wieden. Wilde natuur moet je dus in brede context zien.

LIFE project

De ontwikkeling van wilde natuur in het Drents-Friese Wold loopt parallel aan het LIFE project Going up a level>>>. Door het natuurlijke grondwaterpeil te herstellen, kan de natte heide tot leven komen en ontstaan er moerasbossen en bloemrijke beekdalgraslanden. Stroompjes en beken zorgen voor verbindingen in het gebied.ree

Afbeelding2

Functie van het bos verandert

Dat er een ander beheer komt, is zeker maar de exacte inrichting nog niet. Grote delen van het bos in het Drents-Friese Wold zijn aangelegd als productiebos. Die functie is er nog wel maar in veel mindere mate. Daardoor verandert ook de indeling in bospercelen: productiebos is aangelegd in vakken met beheerpaden die makkelijk toegankelijk moesten zijn voor de houtvester. Door de gewijzigde bestemming wordt productiebos (veelal naaldhout) voor een deel omgevormd tot meer loofbos en gemengd bos en kunnen beheerpaden vervallen. Het wegvallen van beheerpaden betekent niet dat het gebied ontoegankelijk wordt. Veeleer wordt gedacht aan bijzondere vormen van beleving zoals struinen, iets wat nu in de meeste natuurgebieden niet is toegestaan. Daarnaast blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters die liever bewegwijzerde routes volgen.

Afbeelding1
Dood-hout-lowres
Beukenbos-©Aaldrik-Pot-lowres