Aekingerzand kraamkamer voor de tapuit


Na een periode van kou en sneeuw, is het weer nu al twee weken heerlijk voorjaarsachtig. Daarmee gaat voor een aantal vogels ook het broedseizoen van start. En dat broeden doen sommige soorten, zoals de boomleeuwerik en veldleeuwerik, steeds vroeger. Er wordt nu met name door de boom- en veldleeuweriken al weer volop gezongen en gebaltst. Dat vogels steeds vroeger gaan broeden is voor Staatsbosbeheer reden om op het Aekingerzand de periode van het broedseizoen aan te passen.

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat andere soorten die juist veel later broeden, zoals de nachtzwaluw, het op het Aekingerzand ook zwaar te verduren hebben. Staatsbosbeheer heeft daarom besloten specifiek voor het Aekingerzand de grenzen van het broedseizoen te stellen van 1 maart tot 1 september. Concreet betekent dit dat er aan het begin en eind veertien dagen bijkomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Honden zijn in deze periode niet toegestaan in het gebied. Ook zijn er een aantal toegangsregels opgesteld om de kwetsbare grondbroeders meer ruimte te geven. Omdat de bebording met de nieuwe datumgrenzen nog niet klaar is, beschouwen we 2021 als een overgangsjaar. We zullen in de periode tot en met 14 maart niet handhavend optreden, maar bezoekers wel over de nieuwe datumgrenzen en regels informeren.

De tapuit is een van de Natura 2000-soorten waarvoor het Aekingerzand speciale betekenis heeft. Het is zelfs de enige plek in het binnenland waar nog tapuiten broeden. Elders zijn ze op de kustduinen aangewezen. De tapuit broedt in de Kale Duinen vooral in rottende boomstobben of in andere holten. Toch zijn ze erg kwetsbaar voor verstoring. Veel broedsels gaan verloren omdat bezoekers niet door hebben dat ze in de buurt van een nest zijn en ouders hun jongen niet durven te voeren. Ook worden er regelmatig per ongeluk nesten vertrapt en steken honden, ook al zijn ze aangelijnd, graag hun neus in de broedholtes waardoor er veel verstoring optreedt.

Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer daarom in samenwerking met Vogelbescherming Nederland een aantal beschermingsmaatregelen genomen. Bezoekers wordt gevraagd alleen op de gemarkeerde wandelroutes te blijven en niet te gaan picknicken op de begroeide duintopjes en langs paden. Oude beheerwegen en schapenpaadjes, die juist aantrekkelijk zijn als broedlocaties, worden afgesloten voor het publiek. De zandvlakte en de onbegroeide zandduinen, waar de Kale Duinen zo om bekend staan, blijven wél toegankelijk voor recreanten. Met bankjes op mooie plekken proberen we bezoekers aantrekkelijke alternatieven te bieden.

De eerste resultaten van deze aanpak lijken zijn vruchten af te werpen. Vorig jaar was het broedsucces van tapuiten hoger dan in voorgaande jaren. We hopen op deze manier een goede balans te vinden tussen recreatie en bescherming van de kwetsbare broedvogels. Om bezoekers wat meer achtergrondinformatie te geven over deze prachtige vogels, worden er bij de ingangen van het Aekingerzand in maart informatiepanelen geplaatst en zijn de boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer regelmatig aanwezig vragen te beantwoorden.

Aan de lijn en hondenlosloopgebieden
Hondenbezitters zijn in andere gebieden van het Drents-Friese Wold welkom met hun hond. In het algemeen geldt, hond aan de lijn. In de hondenlosloopgebieden aan de randen van het Nationaal Park Drents-Friese Wold mag de hond los op de paden, maar mag uiteraard geen wilde dieren en schapen opjagen of andere bezoekers lastig vallen. En honden die van water houden kunnen terecht in de spartelvijver even ten noorden van het Canadameer.

Bron:Staatsbosbeheer