Digitale nieuwsbrief zomer 2022


NP16092601-Header DrFrWold Nieuwsbrief

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is in ontwikkeling. Waar staan we nu?

Inleiding

In juni hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de voortgang van de stille kern – wilde natuur in het Drents-Friese Wold. De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek had toen net de routekaart 2025 vastgesteld. We hebben toen ook aangegeven dat een uitvoeringplan voor de komende 5 jaar uitgewerkt wordt. Dit uitvoeringsplan ligt er nu. Met deze nieuwsbrief informeren we u daarover. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de werkorganisaties van de terreinbeheerders. De werkgroep Wilde natuur heeft de opdracht afgerond.

Uitvoeringsplan

Deze zomer is het fietspad door de Oude Willem en het naastgelegen zandpad afgesloten, nadat het nieuwe beleeffietspad geopend was. De verplaatsing van dit fietspad was onderdeel van het project Oude Willem en stond in de besluitvorming los van het project aanpassing routes Drents-Friese Wold.
In de uitvoering hadden beide projecten wel raakvlakken, omdat er over het zandpad naast het fietspad ook een ruiterroute en een atb route liep. De bordjes van de ATB route zijn mee verplaatst met het fietspad. De oranje ruiterroute is vervolgens gelijk helemaal aangepast aan het nieuwe routeplan. Dit najaar is ook de blauwe ruiterroute aangepast volgens de kaart. Er zijn nog wel enkele wensen voor aanpassing overgebleven, die in een evaluatiemoment worden besproken.

Planning onder voorbehoud van financiering.

De aanpassing van de overige routes is ook in de tijd gepland. Of we deze planning kunnen realiseren is afhankelijk van beschikbare financiële middelen. De stuurgroep zal begin 2021 het financieringsvoorstel behandelen. En ook andere omstandigheden kunnen de planning beïnvloeden, zoals weersomstandigheden en een pandemie. Tijdige communicatie vinden we dan ook van groot belang (zie hieronder bij Communicatie).

Werkzaamheden 2021

Wandelroutes Olde Smildiger route aanpassen met plaatselijk belang Hoogersmilde, nieuwe routes in Oude Willem aanleggen en bestaande route Oude Willem verwijderen.

Groene ruiterroute verplaatsen, nieuw paden vanaf Alberthoeve aanleggen. Route door Noordelijke Veldhuizen aanleggen.

Voor de nieuwe ATB routes Smilde en Diever wordt een Natuurtoets uitgevoerd. Als de natuurtoets groen licht geeft, wordt de oude route Smilde vervangen door de nieuwe.

Werkzaamheden 2022

Rode ruiterroute verplaatsen, ruiterpaden Ganzenpoel verwijderen. Nieuwe wandelroutes aanleggen bij Wildrijck en Geeuwenbrug. Verwijderen van Vennenwandeling en bijbehorende bankjes verplaatsen en aanpassen.

Aanleggen nieuwe ruiterverbinding bij de Spartelvijver en enkele zwarte verbindingspaden.

Nieuwe ATB tracé Diever aanleggen en de oude verwijderen.

Werkzaamheden 2023

Nieuwe wandelroute noordkant Berkenheuvel- zuidkant Oude Willem (rond Hoeve aan de weg) aanleggen. Ganzenpoel wandeling verwijderen en bijbehorende bankjes verplaatsen en aanpassen.

Nog enkele zwarte verbindingspaden voor ruiters aanleggen.

Werkzaamheden 2024

Nieuwe wandelroute Wildrijck zuid-Diever aanleggen. De Hoekenbrink wandeling verwijderen. Banken verplaatsen en aanpassen. Voor ruiters de laatste verbindingspaden op orde brengen.

Communicatie

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat een goede communicatie over wat er in het veld gebeurt (en vooral waarom) van essentieel belang is. We hebben daarom afspraken gemaakt over aanspreekpunten, communicatiemomenten en aanpassing van planning en uitvoeringsplan.

De belangrijkste afspraak is heldere en transparante informatie. Deze vindt u altijd op de website van het Nationaal park. Hier staat naast achtergrondinformatie over het waarom en het proces, ook actuele informatie over werkzaamheden en aanpassingen. https://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/unieke-natuur/stille-kern/

Verder is afgesproken dat Staatsbosbeheer als eigenaar waar het meest gebeuren moet, de trekker van de uitvoering is en dus ook het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. U kunt Staatsbosbeheer bereiken via de werkschuur in Hoogersmilde (telefoon 0592-459431 of de boswachter Liesbeth Koel via de mail l.koel@staatsbosbeheer.nl ).

Evaluatiemomenten

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan plannen op papier. We hebben afgesproken dat we niet overal ad hoc oplossingen voor zoeken, maar eens per jaar een evaluatiemoment inbouwen om waar nodig de plannen aan te passenKnelpunten (bijvoorbeeld omdat een pad onbegaanbaar is of een paaltje ontbreekt) worden natuurlijk wel zo snel mogelijk opgelost. Opmerkingen en vragen over de routes kunnen gemeld worden bij Staatsbosbeheer zoals hierboven vermeldU ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie of er direct een antwoord of oplossing komt of dat het onderwerp in de jaarlijkse evaluatie (najaar) wordt meegenomen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Catrien Scholten, secretaris Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek tel 0592-365726

Persvragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Stuurgroep, Henk van Hooft. Telefoonnummer op te vragen via het Klantcontactcentrum van de provincie Drenthe 0592-365555.

Nieuws blijven ontvangen?

Dit is de laatste speciale editie van de Nieuwsbrief Wilde natuur. De adreslijst wordt na verzending van deze nieuwsbrief overeenkomstige onze privacyregels vernietigd.

Wilt u nieuws over het Nationaal Park en de voortgang van de uitvoering blijven ontvangen, dan kun zich aanmelden voor de algemene digitale nieuwsbrief over het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Eventueel afmelden voor de algemene nieuwsbrief werkt ook via deze link.

Afmelden kan alleen als uw mailadres voorkomt in onze database. Wilt u een mailadres wijzigen, dan moet u zich afmelden met uw oude mailadres en aanmelden met een nieuw adres.