Natura 2000


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is ook deel van het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold- Leggelderveld. De grenzen van beide gebieden komen niet overeen.
Een Nationaal Park betekent een kwaliteitslabel voor een natuurgebied en een opdracht aan de gezamenlijke eigenaren en overheden om het gebied in stand te houden en te verbeteren.
Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie om natuur van nationale en internationale waarde te behouden en te beschermen. In Nederland is dit vastgelegd in de Natuurbeschermingswet.

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Samen met de partners in het landelijk gebied werken wij aan het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het uitvoeren van maatregelen in de Drentse N2000-gebieden. Het college heeft hiervoor het Programma natuurlijk Platteland vastgesteld. Bestaande Europese afspraken worden verbonden aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. We zetten sterk in op koppelingen tussen natuur, water, landbouw vrijetijdseconomie. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.(verwijst naar een andere website)

Herstel van de grondwaterstanden

De natuurkwaliteit in het Drents-Friese Wold valt of staat met water. In grote delen van het gebied was en is nog steeds sprake van verdroging. Het Life project Going up a level heeft geholpen de grondwaterstand in en rond de Oude Willem te verhogen. Herstel van de Vledder Aa vertraagt de afvoer van water, waardoor ook het grondwaterpeil in de natuur hoger wordt. Tot slot wordt gewerkt aan een vermindering van de drinkwaterwinning nabij Terwisscha.

Werken aan stikstof

Een ander probleem is de overdaad aan stikstof. Delen van het Drents-Friese Wold zijn erg gevoelig voor verzuring die door te veel neerslag van stikstof op gang wordt gebracht, zoals de stuifzanden, vennen en heidegebieden. Bijzondere planten en dieren verliezen de concurrentie met planten die juist baat hebben bij de neerslag van stikstof en dreigen te verdwijnen. Voorbeelden zijn kleurrijke planten als valkruid, gevlekte orchis en klokjesgentiaan. Terreinbeheerders zijn volop aan de slag met maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weghalen van opslag in de heide en rond vennen en poelen, het maaien van stukjes heischraal grasland, kleinschalig plaggen van heide en herstel van stuifzand.